Poradniki
 Powrót   Napisz do nas    Drukuj    Pomoc
 
Kupujemy samochód
 
Umowy kupna-sprzedaży i inne druki
 
Przepisy drogowe
 
Taryfikator mandatów  
Kolizja drogowa - co robić?
Dziecko w samochodzie  
Inne
 

Kolizja drogowa - co robić?

Vademecum postępowania w przypadku kolizji drogowej, w której jesteśmy poszkodowani:
 1. Jeśli nie ma ofiar w ludziach i nikt nie doznał obrażeń, zaparkuj pojazd w najbliższym bezpiecznym miejscu, aby nie blokować przejazdu innym uczestnikom ruchu drogowego i zabezpieczyć go przed ewentualnym dalszym uszkodzeniem.
 2. Wezwij policję - pomimo braku obowiązku wzywania na miejsce kolizji policji, warto to zrobić. Tego rodzaju zawiadomienie jest zasadne i właściwe z punktu widzenia późniejszego procesu likwidacji szkody. Poszkodowany np. w przypadku kwestionowania przez sprawcę kolizji jego odpowiedzialności, w trakcie postępowania likwidacyjnego będzie mógł powołać się na notatkę sporządzoną przez policjantów, potwierdzającą okoliczności, miejsce, uczestników, jak również świadków zdarzenia, z którego wynikła szkoda.
 3. Uzyskaj dane osobowe świadków zdarzenia.
 4. Jeśli pojazd jest uszkodzony w takim zakresie, iż nie nadaje się do dalszej eksploatacji (jazdy), zleć jego holowanie odpowiedniemu specjaliście (często zdarza się, iż pojazd ulega dalszemu uszkodzeniu w trakcie holowania, za które Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, tak więc wybór firmy holującej jest bardzo ważny). Pamiętaj, żeby za wykonaną usługę otrzymać dokument potwierdzający koszty holowania (np. fakturę VAT).
 5. Jak najszybciej możesz zgłoś szkodę w firmie ubezpieczeniowej, w której ubezpieczony był sprawca kolizji (co do zasady na zgłoszenie szkody poszkodowany ma 3 lata od chwili kolizji).
 6. Podczas zgłaszania szkody precyzyjnie określ przebieg zdarzenia oraz zakres uszkodzeń swojego pojazdu. Często zdarza się, że firmy ubezpieczeniowe odmawiają wypłaty odszkodowania motywując to nieścisłością, co do przebiegu kolizji lub zakresu uszkodzeń pojazdów uczestniczących kolizji.
 7. W trakcie oględzin zwróć baczną uwagę na określony przez "kwalifikatora" firmy ubezpieczeniowej zakres napraw koniecznych uszkodzonego pojazdu. Firmy ubezpieczeniowe często przekonują, że aby przywrócić pojazd do stanu sprzed szkody wystarczy naprawa uszkodzonych elementów, a później okazuje się, że np. z technologicznego procesu naprawy przewidzianego przez producenta pojazdu poszczególne elementy wymagają wymiany na nowe.
 8. Po zakończonych oględzinach zażądaj od ubezpieczyciela protokołu oględzin. Ponadto w sytuacji, kiedy osoba wykonująca oględziny na zlecenie firmy ubezpieczeniowej, wnioskuje o podpisanie tegoż protokołu, zwróć uwagę czy poprzez złożenie własnoręcznego podpisu np. bezwzględnie nie akceptujesz określonego zakresu napraw uszkodzonego pojazdu.
  W trakcie postępowania likwidacyjnego firmy ubezpieczeniowe, podnoszą, że po oględzinach uszkodzonego pojazdu, poszkodowany własnoręcznym podpisem zaakceptował zakres napraw koniecznych, nie zgłaszając jakichkolwiek zastrzeżeń. Natomiast poszkodowanymi są najczęściej osoby, które nie mają specjalistycznej wiedzy z zakresu techniki samochodowej, a więc nie są w stanie jednoznacznie określić, które elementy uszkodzonego pojazdu należy wymienić, a które wystarczy naprawić.
 9. Następnie trzeba zdecydować się, co do sposobu likwidacji szkody, tj. czy zamierzamy naprawić samochód i przedstawić stosowną dokumentację (bezgotówkowo), czy też odebrać odszkodowanie na podstawie kosztorysu. Bez względu na sposób likwidacji szkody, poszkodowany zgodnie z naczelną zasadą likwidacji szkód majątkowych, tj. zasadą pełnego odszkodowania wyrażoną w treści art. 361 kodeksu cywilnego, powinien otrzymać odszkodowanie w kwocie odpowiadającej rozmiarom szkody powstałej w wyniku kolizji lub wypadku.
 10. Po otrzymaniu kosztorysu sporządzonego przez ubezpieczyciela, w przypadku, kiedy poweźmiemy wątpliwości, co do prawidłowości sporządzonego wyliczenia, warto skonsultować się z niezależnym rzeczoznawcą samochodowym, który sprawdzi wyliczenia ubezpieczyciela.
 11. W przypadku, kiedy ustalenia ubezpieczyciela zostaną podważone przez niezależnego rzeczoznawcę, należy złożyć odwołanie od decyzji firmy ubezpieczeniowej i kiedy np. w wyliczeniu brakuje wszystkich napraw koniecznych do przywrócenia uszkodzonego pojazdu do stanu sprzed szkody, to wówczas należy wnieść o przeprowadzenie dodatkowych oględzin przez ubezpieczyciela.
 12. Jeśli odwołanie od ustaleń firmy ubezpieczeniowej nie przyniesie spodziewanego rezultatu (podwyższenia kwoty przyznanego odszkodowania), to wówczas należy wezwać ubezpieczyciela do zapłaty brakującej kwoty odszkodowania, wynikającej z wyliczenia sporządzonego przez niezależnego rzeczoznawcę.
 13. W przypadku, kiedy ubezpieczyciel całkowicie odmawia wypłaty odszkodowania, wskazując np. że okoliczności podane przez uczestników kolizji nie odpowiadają zakresowi uszkodzeń, to wówczas należy zwrócić się do Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego, celem sporządzenia dokumentacji obrazującej przebieg zdarzenia, z którego wynikła szkoda.
 14. W sytuacji, kiedy sprawy nie można zakończyć polubownie, ostatecznym rozwiązaniem jest skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego, co wiąże się - niestety - z kosztami, odpowiadającymi 5 proc. kwoty dochodzonej przed sądem.
 15. Firmy Ubezpieczeniowe sporządzając kalkulację kosztów naprawy, dążąc do zminimalizowania wypłacanych kwot odszkodowania, biorą pod uwagę części zamienne pochodzące od niezależnych producentów, nieopatrzone logiem producenta pojazdu. Powołują się przy tym na Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie wyłączenia określonych porozumień wertykalnych w sektorze pojazdów samochodowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję. Jednak celem ww. uregulowania prawnego było umożliwienie klientom autoryzowanych serwisów stosowania części innych niż pochodzące od producenta pojazdu. Nie ma jednak mowy o jednostronnym narzuceniu przez ubezpieczyciela obowiązku zastosowania tego typu części przez poszkodowanych.

Opracowanie: Filip Strzeboński ze szczecińskiego Biura Pomocy Prawnej i Dochodzenia Odszkodowań, współpracujący ze Stowarzyszeniem Prosta Droga.

Masz problem z uzyskaniem pełnego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej, poradź się prawników specjalizujących się w tym temacie. Pytanie możesz zadać na naszym forum, w grupie "Odszkodowania komunikacyjne".